Telefon : 757324138
Kontrola efektywności energetycznej nieruchomości przed zakupem
Kontrola efektywności energetycznej nieruchomości przed zakupem
Nie kupuj kota w worku. Chcąc mądrze kupić nieruchomość warto sprawdzić, czy i jak została wykonana izolacja termiczna, czy stolarka i jej montaż są właściwej jakości, czy nie zostały zamalowane lub wyczyszczone grzyby i pleśnie, czy koszty ogrzewania nie okażą się zbyt wysokie. W tym celu warto wykonać badanie termowizyjne i certyfikat lub audyt energetyczny.
Kontrola jakości montażu oraz produkcji stolarki okiennej i drzwiowej
Sprawdź jakie masz okna. Kontrola może wykazać nieszczelności wynikające z niewłaściwego montażu. W celu potwierdzenia defektu i skorzystania z gwarancji konieczne jest wykonanie pomiaru termowizyjnego.
Kontrola wykonanych prac ociepleniowych
Teraz już możesz sprawdzić "sztukę budowlaną". Sprawdzenie, czy wydane fundusze na inwestycje są warte jakości wykonanych prac to naturalny interes Inwestora, a także świadomych dobrych wykonawców. Inwestor po tradycyjnym odbiorze wizualnym prac może zatrzymać część wynagrodzenia na okres na przykład 1 roku, aby po weryfikacji termowizyjnej w pierwszym sezonie grzewczym po ociepleniu mieć możliwość reagowania na ewentualne usterki.
Kontrola rzeczywistego stanu technicznego budynku
Sprawdź w co warto zainwestować. Termowizja pozwala na ocenę, w jakim stopniu potrzebny jest remont budynku. Odpowiedzieć na pytanie: "Gdzie budynek traci więcej ciepła i ile razy mniej będzie tracił po ewentualnym remoncie". Zlokalizować miejsca, które ukrywają pod tynkiem zamurowane okna, wyloty kominów wentylacyjnych, czy brak lub niewłaściwe ułożenie izolacji termicznej.
Lokalizacja przebiegu lub wycieku z rur instalacji wodnej i CO
Nie rozkuwaj podłogi lub ścian na chybił trafił. Kamera termowizyjna pozwoli nam zbadać, czy instalacja grzewcza budynku działa prawidłowo, czy jest uszkodzona.
Pomiary termowizyjne urządzeń i procesów przemysłowych
Zmniejsz ryzyko kosztownych awariiPrzegrzewające się silniki elektryczne, łożyska czy inne elementy urządzeń mogą w krótkim czasie ulec awarii i spowodować kosztowne przestoje produkcji oraz niezaplanowane naprawy.
Budowa budynku czy też zakup mieszkania to inwestycja na lata. 
JUŻ DZISIAJ SPRAWDŹ WYKONAWCĘ.
Świadectwo energetyczne jest dokumentem niezbędnym na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy.
Nowe przepisy mają zapewnić egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży
bądź najmu budynku lub jego części. Świadectwo energetyczne określa jakość energetyczną budynku lub lokalu.
Świadectwa energetyczne obowiązujące w naszym kraju od roku 2009, definiują poziom zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną za pomocą
wskaźnika EP przedstawionego na suwaku energetycznym.
Znowelizowane przepisy dotyczące świadectw energetycznych wprowadzają klasy energetyczne budynków.
Klasa energetyczna A oznacza obiekt najbardziej energooszczędny, z kolei klasa energetyczna G - budynek najbardziej energochłonny.
Klasa energetyczna budynku, przedstawiona graficznie na pierwszej stronie świadectwa energetycznego, definiowana jest na podstawie wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. Należy zwrócić uwagę, że koszty eksploatacji budynku nie zależą od zużycia energii pierwotnej, lecz końcowej. Tak więc świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym klasa energetyczna uzależnieniona jest od wartości energii pierwotnej, nie daje użytkownikowi odpowiedzi na najistotniejsze pytanie: ile kosztuje ogrzanie domu lub lokalu.
Wartość rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK pokazana jest na pierwszej stronie świadectwa, poniżej klasy energetycznej (świadectwo energetyczne).
Świadectwo energetyczne zawiera również informację na temat granicznej wartości współczynnika EP. Istotne jest, że tylko budynek nowy musi mieć wskaźnik EP mniejszy od wartości maksymalnej wynikającej z wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych.
Definicję klas energetycznych zawiera rozporządzenie dotyczące świadectw energetycznych. Dom jednorodzinny klasy energetycznej A zużywa mniej niż 60 kWh energii pierwotnej na jednostkę powierzchni rocznie. W przypadku obiektu z instalacją chłodzenia zużycie to musi być mniejsze od 70 kWh. Budynek wielorodzinny klasy A zużywa odpowiednio mniej niż 53 i 63 kWh energii pierwotnej (klasy energetyczne budynków). Wzorcowa rola instytucji publicznych w zakresie efektywności energetycznej wymaga, aby po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Ustawa o świadectwach energetycznych obliguje władze publiczne do umieszczenia w widocznym miejscu świadectwa energetycznego budynku o powierzchni powyżej 500 mkw. Od 9 lipca 2015 obowiązek upubliczniania świadectw energetycznych obejmować będzie obiekty o powierzchni ponad 250 mkw. Świadectwa sporządzone zgodnie z poprzednimi przepisami nie tracą ważności. Certyfikat energetyczny staje się nieważny po upływie 10 lat po jego wystawieniu oraz w przypadku stwierdzenia w nim oczywistych błędów.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
25 października 2012 roku uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Nałożyła ona na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
Jednym z nich - implementowanym obecnie w Polsce w projekcie nowej Ustawy o efektywności energetycznej - jest obowiązek przeprowadzania przez przedsiębiorstwa niebędące MMŚP, czyli duże, raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Jako iż, spełniamy wymagania umożliwiające sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, Minister Inwestycji i Rozwoju wpisał Remigiusza Olejnika do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz ten - będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków - zawiera nr wpisu : 13997, potwierdzający posiadanie niezbędnej wiedzy oraz uprawnień.