Telefon : 757324138
Lp. Kolejne kroki Urząd, instytucja
1. Zakup działki. Akt notarialny. Notariusz
2. Pobranie mapy działki do celów opiniodawczych - minimum 1 szt. Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji
3. Pobranie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji
4. Złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub uzyskanie decyzji o    warunkach zabudowy Gminy / Miasta - Wydział Urząd Architektury
5. Pierwszy kontakt z projektantem, ustalenie przybliżonych gabarytów domu itp. danych zabudowy Projektant
6. Uzyskanie mapy działki do celów projektowych (minimum 3 szt.) Geodeta
7. Odebranie decyzji o warunkach zabudowy Gminy / Miasta - Wydział Urząd Architektury
8. Przygotowanie projektu zagospodarowania działki   Projektant
9. Złożenie wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, należy dołączyć: - projekt zagospodarowania działki, - akt notarialny, - ksero decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska
10. Złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji zjazdu (jeśli brak zjazdu na działkę i jest taki wymóg w decyzji o warunkach zabudowy). Należy dołączyć: - projekt zagospodarowania działki z naniesioną lokalizacją zjazdu, - ksero decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu Zarządca drogi Starostwo Powiatowe, Wydział Infrastruktury, lub Urząd Gminy
11. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, należy dołączyć: - projekt zagospodarowania działki lub tylko mapę z naniesionym budynkiem Zakład Energetyczny
12. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, należy dołączyć: - projekt zagospodarowania działki lub tylko mapę z naniesionym budynkiem Zakład Wodociągów
13. Odebranie postanowienia o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska
14. Odebranie uzgodnienia lokalizacji zjazdu Zarządca drogi Starostwo Powiatowe, Wydział Infrastruktury, lub Urząd Gminy
15. Odebranie warunków przyłączenia do sieci energetycznej Zakład Energetyczny
16. Odebranie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej Zakład Wodociągów
17. Przygotowanie projektu budowlanego / adaptacja Projektant
18. Przygotowanie projektu przyłącza wodociągowego. Projektant
19. Przygotowanie projektu zjazdu (jeśli w uzgodnieniu lokalizacji zjazdu jest to wymagane). Wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę / procedura podobna jak przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę domu. Projektant
20. Przygotowanie projektu przyłącza energetycznego. Wymagane tylko zgłoszenie budowy przyłącza (Referat Budownictwa). Projektant przyłącza energetycznego / zakład energetyczny
21. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, należy dołączyć: - projekt budowlany (4 szt.), - oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - decyzja o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu - uzgodnienia i warunki przyłączenia Starostwo Powiatowe - Wydział Budownictwa
22. Odebranie decyzji o pozwoleniu na budowę - do 65 dni Starostwo Powiatowe - Wydział Budownictwa
23. Uzyskanie oświadczenia o podjęciu się funkcji kierownika budowy i sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy Kierownik budowy
24. Uzyskanie prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę (pieczątka na decyzji) Starostwo Powiatowe - Wydział Budownictwa
25. Wykupienie dziennika budowy i tablicy informacyjnej Starostwo Powiatowe - Wydział Budownictwa
26. Zarejestrowanie dziennika budowy Starostwo Powiatowe - Wydział Budownictwa
27. Złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, należy dołączyć: - oświadczenie kierownika budowy o podjęciu się obowiązków i sporządzeniu planu bioz, - plan bioz do wglądu (nie zostawia się) - ewentualnie ksero aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - ewentualnie ksero uprawnień budowlanych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
28. Rozpoczęcie budowy / prace przygotowawcze Kierownik budowy
29. Wytyczenie budynku i pierwszy wpis do dziennika budowy Geodeta
30. Wpis kierownika budowy do dziennika budowy Kierownik budowy
31. Prowadzenie budowy, kolejne wpisy kierownika budowy do dziennika budowy Kierownik budowy, wykonawcy, Inwestor
32. Zakończenie budowy
33. Uzyskanie inwentaryzacji geodezyjnej Geodeta
34. Uzyskanie odbiorów przez kominiarza, elektryka, wykonanie świadectwa energetycznego budynku, Kominiarz, elektryk, projektant
35. Uzyskanie oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu budynku zgodnie z projektem Kierownik budowy
36. Uzyskanie numeru posesji Urząd Miasta / Gminy
37. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
38. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - PRZEPROWADZKA
 
PORADNIK INWESTORA